Socijalna služba

Odjel za socijalnu skrb bolnice bavi se osobnim i socijalnim problemima pacijenata. Organizira kratkoročnu ili dugoročnu podršku pacijentima te dogovara kontakte i ponude pomoći. Konkretno, bolnička socijalna služba može ponuditi sljedeću podršku:

” Psihosocijalno savjetovanje

 • Pomoć u suočavanju s bolešću
 • Krizno savjetovanje
 • Savjetovalište za rak
 • Savjetovalište za ovisnosti

” Medicinska naknadna njega i rehabilitacija

Organizacija:

 • praćenje liječenja
 • Ambulantna rehabilitacija
 • Rana rehabilitacija bolesnika s oštećenjem mozga
 • Ciljana gerijatrijska rehabilitacija za starije pacijente kako bi se izbjegla potreba za njegom nakon teže bolesti

” Pomoć pacijentima koji se nakon otpusta (još) ne mogu sami brinuti o sebi

 • Smještaj u starački dom
 • Organizacija patronažne njege
 • Organizacija kratkotrajne skrbi
 • Organizacija obroka na kotačima
 • Nabava pomagala za njegu
 • Organizacija pomoći za uzdržavanje obitelji

” Pomoć pri ovrhama novčanih potraživanja iz područja socijalnog prava

 • Podnošenje zahtjeva za socijalnu pomoć
 • Razjašnjenje mirovinskih pitanja
 • Kontakt sa zavodom za zapošljavanje
 • Traženje osiguranja za dugotrajnu njegu
 • Podnošenje zahtjeva za propusnicu za osobe s invaliditetom
 • Organizacija postupka skrbi